Нормативни документи

Стратегия за развитие 2020 – 2025 г.
Правилник за дейността 2021 – 2022 г.
Програмна система 2021 – 2022 г.
Годишен комплексен план 2021 – 2022 г.
Организация на учебния ден 2021 – 2022 г.
Седмично разпределение 2021 – 2022 г.
Етичен кодекс
Програма за превенция на преждевременно напускане и нередовно посещение на детската градина
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаващо образование
на децата през 2020/2021г.
Пропусквателен режим
Мерки за повишаване на качеството на образователния процес
Безопасност на движението по пътищата – План–програма за учебната 2021/2022 година