Тренировка за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия

На 01.10.202г. в ДГ „Детелина“, СЪГЛАСНО Заповед N:РД-35-85-2/27.09.2021г. на Областния управител на гр. Пловдив се проведе тренировка с децата и персонала в ДЗ с цел: “ Техническо състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, въздушна опасност“, приета с ПМС N:48/01.03.2012г.-,обн.ДВ бр.20/09.03.2012г.,изм. и доп.ДВ бр.65т 06.08.2021г.
След звуковото оповестяване, децата и служителите бяха изведени бързо и организирано, без паника, от детското заведение.
В двора на ДГ се извърши проверка на децата и служителите, докладвана на директора.
Цялото практическо проиграване е проведено, спазвайки предварителния план за евакуация. Начало на евакуацията беше 11:00 часа, с продължителност 4 минути.