Програми и проекти

Logo APSPO

ДГ “Детелина“ участва по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове :

– По дейност 2.1. Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на наредба № РД 07- 5/ 2008 г. (целеви за отопление съобразно вида отопление) и чрез фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи)

– По дейност 3.2. Обучения на учители за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.


НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.


Подпрограма „Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“

Предоставяне на средства за изграждане и сертифициране на пет площадки в двора на ДГ „Детелина“


Схеми „Училищен плод, училищно мляко“

Предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.


  

Проект за предоставяне на средства за подпомагане  физическото възпитание и спорта

Определяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институциите в системата на предучилищното и училищно образование и във висшите училища.


Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Осигурена е интерактивна дъска за детската градина


„Общностен център за деца и семейства – Пловдив“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020


Проект за енергийна ефективност на EVN

Поставяне на LED осветление в част от помещенията на детската градина


Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европйския съюз чрез ЕСИФ

Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен. По тази програма двама учители са получили III и IV ПКС.